Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động

Hiện tại chúng tôi đang phát triển các ứng dụng trên điện thoại thông minh để bổ sung cho trang web này và thực hiện tất cả các chuyển đổi sẵn có trên trang web này.

In the meantime, you can add this mobile friendly website to your phone which has an app-like interface by clicking our app icon (top left) and following the instructions. If you would like to be contacted when the app becomes available, please send a blank email with the subject as iPhone, Android or Blackberry to app@metric-conversions.org or like/follow us on social media using the widgets below. Trong khi chờ đợi, xin vui lòng sử dụng trang web thân thiện với điện thoại di động này trên điện thoại của bạn mà có một giao diện giống như một ứng dụng (để xem toàn bộ trang web chỉ cần xoay điện thoại của bạn). Nếu bạn muốn được liên lạc khi sẵn có ứng dụng, xin vui lòng gửi một email trống với chủ đề như iPhone, Android hoặc Blackberry đến địa chỉ app@metric-conversions.org hoặc thích/theo dõi chúng tôi trên phương tiện xã hội bằng cách sử dụng công cụ bên dưới.